Okres realizacji : 10.06.2019r. -09.10.2020r.

Celem projektu poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa zamieszkującego województwo mazowieckie.